Εργατικά θέματα


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Η ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου χωρίς περιορισμό είναι επιτρεπτή αν δικαιολογείται από αντικειμενικό λόγο.

Αντικειμενικός λόγος  υφίσταται ιδίως όταν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες εφόσον προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από τη σύμβαση, όπως:

  • Προσωρινή απόλυση μισθωτού
  • Εργασίες παροδικού χαρακτήρα
  • Προσωρινή σώρευση εργασίας
  • Συνάρτηση με εκπαίδευση η κατάρτιση
  • Τομέα Επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών
  • Σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

Οι λόγοι που δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου πρέπει να αναφέρονται στην έγγραφη σχετική συμφωνία των μερών.


Διαδοχικές Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Διαδοχικές θεωρούνται οι συμβάσεις όταν καταρτίζονται μεταξύ του εργοδότη και του ιδίου εργαζόμενου με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών.

Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών αυτών συμβάσεων υπερβαίνει τα τρία έτη ή οι ανανεώσεις μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα υπερβαίνουν τις τρεις, τεκμαίρεται ότι επιδιώκεται η κάλυψη μετατροπή πάγιων και διαρκών αναγκών με συνέπεια τη μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.


Λύση Σύμβασης ορισμένου χρόνου

Η λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου, επέρχεται:

Α) με τη παρέλευση του χρόνου (άρθρο 669 ΑΚ).

Β) Με καταγγελία για σπουδαίο λόγο, χωρίς τήρηση προθεσμιών (άρθρο 672 ΑΚ). Ο σπουδαίος λόγος σχετίζεται με περιπτώσεις παράβασης ουσιωδών όρων της σύμβασης.

Καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο

Αν ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση προς της λήξης του χρόνου που συμφωνήθηκε, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εργοδότης που έκανε τη καταγγελία, περιέρχεται σε υπερημερία.

Ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει τις αποδοχές όλου του υπόλοιπου χρόνου μέχρι τη λήξη της συμβάσεως εργασίας.   

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου με όρο για Πρόωρη Καταγγελία
(άρθρο 40 Ν. 3986/2011)

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία, οπότε ισχύουν ότι ισχύει επί καταγγελίας και αποζημίωσης για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου.