Εργατικά Θέματα - Ειδικά Δικαιώματα Εργαζομένων


Γονική Άδεια
Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Διαιτητικών Αποφάσεων, ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης.

Η γονική άδεια ανατροφή χορηγείται από τον εργοδότη με βάση της σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.  Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας, ή μη αναγνώρισης τέκνων, χορηγείται με απόλυτη προτεραιότητα.

Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά το δικαίωμα των γονιών είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά.

 

Άδεια Φροντίδας Παιδιών
Α) Οι εργαζόμενες μητέρες, για το χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχίας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.

Β) Εναλλακτικά με συμφωνία του Εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους δώδεκα (12) μήνες και μία (1) ώρα ημερησίως για τους επόμενους έξι (6) μήνες.

Την άδεια απουσίας και φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα. Μάλιστα το δικαίωμα για το πατέρα υφίσταται ακόμη και στη περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη.  

 

Άδεια για Μονογονεϊκές Οικογένειες 
Στον εργαζόμενο (η) που έχει χηρέψει και στον άγαμο – άγαμη γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) ημερών εργάσιμων το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται με άλλες διατάξεις.

Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας   έως δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων καικ δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την άρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

 

Άδεια Αναπήρων
Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 1 περ. β’ εδ.α του Νόμου 2643/1998 καθώς και οι ανάπηροι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ με τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Νόμου 2643/1998 έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί πλέον της κανονικής τους άδειας κατ’ έτος.

 

Προστασία Μητρότητας
Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών μετά το τοκετό ή κατά τη διάρκεια μεγαλύτερης απουσίας λόγω ασθένειας που οφείλεται στη κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.