Εργατικά θέματα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Σύμφωνα με τη παρ. 4 του Άρθρου 55 του π.δ. 410/1988, το προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου, όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, μπορεί να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40% της αποζημίωσης που ορίζεται από την παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, το δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% αυτής, της παραγράφου 1 αναφερομένης στην αποζημίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Η ως άνω διάταξη δεν θέτει κανενός είδους προϋπόθεση για την ασφάλιση σε κλάδο πρόνοιας και την εκ της υπαγωγής σε αυτό καταβολή της εφ’ άπαξ αποζημίωσης.  Κάνει λόγο αποκλειστικά για τους μη υπαγόμενους στην ασφάλιση του Δημοσίου ως μοναδικής προϋπόθεσης, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης, σε σχέση με την υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου πρόνοιας και την εφ’ άπαξ αποζημίωση, αφού η εν λόγω αποζημίωση αφορά τους υπαλλήλους μη υπαγόμενους στην ασφάλιση του Δημοσίου.

Ήτοι η υπαγωγή σε κλάδο πρόνοιας, των υπαλλήλων που τελούν σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ιδιωτικού τομέα, ουδόλως αποτελεί αρνητική προϋπόθεση, για τη καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης, ούτε συνάγεται κάτι σχετικό από τη διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 4 του Άρθρου 55 του π.δ. 410/1988. Επικουρικά ασφαλισμένοι είναι όσοι δικαιούνται επικουρική σύνταξη βάσει κρατήσεως ασφαλίστρων και μη επικουρικά ασφαλισμένοι, όσοι δε δικαιούνται επικουρικής σύνταξης.

Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 47 του ν. 3996/2011 στη ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικά από 1-7-2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, οι υπάλληλοι της παρ. 1, συνταξιοδοτούμενοι από 1-1-2012 και εφεξής δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα ανάλογο με το χρόνο που έχουν συμπληρώσει στην ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, με βάση τα οριζόμενα στη παρ. 3. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασφάλισης στο Τομέα για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος των αποδοχών του χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το Νόμο 2112/1920. Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός της ασφάλισης του Τομέα προς το συνολικο χρόνο υπηρεσίας.

Εξαιρούνται της εν λόγω διάταξης, της υπαγωγής στη ασφάλιση στο Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι μετά από μετάταξη υπηρετούν στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν διατηρήσει κατά την μετάταξη μέχρι την 1-7-2011 το προηγούμενο της μετάταξης καθεστώς ασφάλισης, εφόσον στο προηγούμενο καθεστώς δεν υπαγόταν στην ασφάλιση άλλου φορέα τομέα ή κλάδου πρόνοιας για εφάπαξ παροχή.

Η ως άνω διάταξη παρ. 1 του Άρθρου 47 του ν. 3996/2011 περί υπαγωγής στη ασφάλιση του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, έχει τεθεί για τη πλήρη εξομοίωση των επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων με τους δημοσίους υπαλλήλους.

Από την εν λόγω διάταξη σε καμιά περίπτωση δε συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. υπαγόμενοι στον οποιονδήποτε φορέα πρόνοιας και δικαιούμενοι εφάπαξ αποζημίωσης, πλην του τομέα προνοίας δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δικαιούνται πλήρη σύνταξη όχι από το Δημόσιο, στην ασφάλιση του οποίου δεν υπήχθηκαν ποτέ, δεν δικαιούνται την αποζημίωση που υπαγορεύει το άρθρο 55 του Π.Δ. 410/1988.

Αφού αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ως άνω αποζημίωσης είναι η μη υπαγωγή στην ασφάλιση του δημοσίου και όχι η μη καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης από το φορέα Πρόνοιας.